Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika

 

 

notebook
Čia galite sužinoti plačiau, kokie gydymo metodai naudojami mūsų ligoninėje

 

 

notebook
Spustelėję šią nuorodą surasite naudingos informacijos, kur galėtumėte kreiptis iškilus įvairioms problemoms

 

 

 

 

cd
Darbo užmokestis
DUOMENŲ APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR JŲ VIDUTINĮ
DARBO UŽMOKESTĮ ATASKAITA


2016 m. sausio mėn.
(Ataskaitinis laikotarpis)

Periodiškumas: kas mėnesį
Eil.
Nr.
Rodiklis
Ataskaitinio laikotarpio
darbo
užmokesčio
fondas, Eur
fizinių asmenų
skaičius
užimtų etatų
skaičius
Vidutinis darbo užmokestis, Eur
vieno darbuotojo
(fizinio asmens)
(3/4)
vieno etato
(3/5)
1
2
3
4
5
6
7
Iš viso: 169170 263 269,75 643 627
1
Gydytojai 36852 41 38,75 899 951
2
Kiti specialistai, turintys
aukštąjį išsilavinimą
35887 46 42,5 780 844
3
Slaugytojai 47092 69 76,75 682 614
4
Kiti specialistai, turintys
spec. vidurinį išsilavinimą
8530 19 18 449 474
5
Kitas personalas 40809 88 93,75 464 435