Skyriai

Ūmūs skyriai ( I-as ūmus moterų poskyris ir I-as ūmus vyrų poskyris)

I (ŪMAUS) UNIVERSITETINIO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

I-o Ūmaus universitetinio skyriaus, vyrų poskyrio tel. Nr. (8 5)  261 96 77

I-o Ūmaus universitetinio skyriaus, moterų poskyrio tel. Nr. (8 5)  262 47 93 

 1. Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, SAM ir kitais įsakymais.

Skyriuje yra 60 stacionarinių lovų: 30 – Vyrų poskyryje ir 30 – Moterų poskyryje.

 1. Stacionariniam gydymui pacientai atvyksta iš Priėmimo skyriaus, nukreipus budinčiam gydytojui pagal nustatytą tvarką, kurioje apibrėžtos indikacijos ir kontraindikacijos gydymui stacionare. Pacientai priimami visą parą. Ypatingai psichomotoriškai sujaudinti pacientai, taip pat – po suicidinio mėginimo, ar įvertinus, kad suicido rizika - aukšta, stacionarizuojami į stebėjimo palatą, o, būklei pagerėjus, yra perkeliami į kitas skyriaus palatas ir kitus skyrius.

  2.1.Pacientus gydo skyriaus gydytojas psichiatras. Per tris dienas pacientui atliekami reikalingi tyrimai, jei reikia- konsultuojamas specialistų, ir nustatoma klinikinė diagnozė. Jei gydymas trunka ilgiau, nei 30 dienų, nukreipiamas į GKK.

  2.2.Jei pacientas nesutinka gydytis stacionare, o dėl psichikos būklės yra pavojingas sau arba aplinkiniams, arba yra neveiksnus, jo priverstinį gydymą ir trukmę skiria teismas, bet ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo hospitalizavimo pradžios.

 2. Vertingi pacientų daiktai ar pinigai gali būti saugomi vyr. slaugytojos seife.

 3. Naudojimasis įrenginiais, turinčiais vaizdo ir garso įrašymo funkciją ribojamas pacientams, gydomiems stebėjimo palatoje.

 4. Abiejų poskyrių stebėjimo palatose bei koridoriuose vykdomas vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti asmenų sveikatą ir gyvybę. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų nuo užfiksavimo, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, padaryta nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai. Tuo atveju yra vadovaujamasi asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2015-12-17 direktoriaus įsakymu Nr. TO-91.

 5. Skyrius dirba komandinio darbo principu. Kiekvieno paciento diagnostines, gydymo, socialines – reabilitacines problemas sprendžia skyriaus vedėjas, gydantis gydytojas, psichologas, slaugytojas, socialinis darbuotojas ir psichosocialinės reabilitacijos specialistas – užimtumo terapeutas, ergoterapeutas. Kiekvienos darbo dienos pradžioje komanda aptaria iškilusias problemas pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos procese.

 6. Skyriaus bendri susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį, o esant reikalui – ir dažniau.

 7. Du kartus per mėnesį vyksta skyriaus bendra vizitacija su administracijos atstovu (pavaduotoja medicinai).

 8. Esant diagnostiniam būtinumui, organizuojamos Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinikos darbuotojo konsultacijos.

Skyriaus darbuotojai
 • MOTERŲ poskyrio vedėja – RŪTA AVIŽONIENĖ

Pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. 8 5 262 47 93)

 • VYRŲ poskyrio vedėjas – LAURYNAS BUKELSKIS

Pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. 8 5 231 37 46)

Gydytojas psichiatras  LAURYNAS BUKELSKIS

 • Pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. 8 5 262 47 93)

Gydytoja psichiatrė IRENA NORMONTĖ

 • Pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. 8 5 261 96 77)

Gydytoja psichiatrė JOVITA GURECKYTĖ

Moterų poskyrio vyresnioji slaugos administratorė RAIMONDA STADALNYKIENĖ

Tel. 8 5 262 47 93

Vyrų poskyrio vyresnioji slaugos administratorė ALBINA BIEKŠIENĖ

Tel. 8 5 261 96 77

 • Skyriuje konsultuoja:
 • Gydytoja terapeutė 

Pacientus konsultuoja darbo dienomis

 • Gydytoja neurologė 

Pacientus konsultuoja pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais

 • Gydytoja okulistė 

Pacientus konsultuoja antradieniais ir ketvirtadieniais

 • Psichologė LAURA ŠABLEVIČIENĖ

Pacientus konsultuoja darbo dienomis

 • Socialinė darbuotoja DALIA GRYBAUSKIENĖ

Konsultuoja Vyrų poskyrio pacientus darbo dienomis

 • Socialinė darbuotoja OSVALDA MERKYTĖ

Konsultuoja Moterų poskyrio pacientus darbo dienomis.

Skyriuje taip pat dirba 14 psichikos sveikatos slaugytojų, 6 budintys psichikos sveikatos slaugytojai, 1 ergoterapeutas, 2 ūkio reikalų tvarkytojai, 20 slaugytojų padėjėjų, 5 pagalbiniai medicinos darbuotojai, 2 valytojos, 4 maisto išdavėjai.

 
Dienotvarkė

Valanda

Veikla

6.30 – 8.00

Kėlimasis, temperatūros matavimas, laboratorinių bandinių ėmimas,  rytinis tualetas

8.00 – 8.25

Skyriaus darbuotojų pasitarimas

8.00 – 8.30

Pusryčiai

8.30 – 9.00

Rytiniai paskyrimai

9.30 – 11.00

Bendra skyriaus vizitacija pirmadieniais (Pastaba: penktadieniais vizitacija Moterų poskyryje vyksta 8.30 – 10.00, Vyrų poskyryje – 10.00 – 11.00)

9.00 - 11.00 ir 13.30 – 15.30

Skyriaus pacientų užimtumo terapija (9.00- 11.00 – Moterų poskyryje, 13.30 – 15.30 – Vyrų poskyryje)

9.30 – 12.30

Psichosocialinė reabilitacija pagal atskirą grafiką

10.00 – 12.00

Gydytojų specialistų konsultacijos

11.30 – 12.30

Skyriaus vedėjo ir gydytojų konsultacijos pacientų artimiesiems

11.00 – 13.00

Pacientų išrašymas į namus, dokumentų tvarkymas, perkėlimas į kitus skyrius ir gydymo palatas

11.00 – 12.30

Pacientų su 3 dienotvarkės režimu laisvas pasivaikščiojimas ir su 2 dienotvarke – pasivaikščiojimas lydint slaugytojai ar slaugytojo padėjėjai

12.30 - 13.00

Pietūs

13.00 – 13.30

Pietiniai paskyrimai

13.30 – 17.00

Poilsis

15.00 – 19.00

Pacientų su 3 dienotvarkės režimu laisvas pasivaikščiojimas

17.30 – 18.00

Vakarienė

18.00 – 18.30

Vakariniai paskyrimai

17.00 – 19.00

Pacientų lankymas darbo dienomis (išeiginėmis ir poilsio dienomis nuo 11.00 – 13.00 ir 15.00 – 19.00)

19.00 – 21.00

Budinčio gydytojo vizitacija

20.00 – 20.30

Naktipiečiai

20.30 – 21.00

Naktiniai paskyrimai

21.00 – 22.00

Pasiruošimas miegui