Skyriai

Ūmios psichiatrijos skyriai (moterų poskyris ir vyrų poskyris)

ŪMIOS PSICHIATRIJOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

Vyrų poskyrio tel. Nr. (8 5)  261 96 77

Moterų poskyrio tel. Nr. (8 5)  262 47 93 

Darbas skyriuje organizuojamas vadovaujantis VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, vidaus audito procedūromis, darbo saugos, priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir administracijos įsakymais, TLK, SAM ir kitais įsakymais.

Skyriuje yra 66 stacionarinės lovos: 33 – Vyrų poskyryje ir 33 – Moterų poskyryje.

Stacionariniam gydymui pacientai atvyksta iš Priėmimo skyriaus, nukreipus budinčiam gydytojui pagal nustatytą tvarką, kurioje apibrėžtos indikacijos ir kontraindikacijos gydymui stacionare. Pacientai priimami visą parą. Ypatingai psichomotoriškai sujaudinti pacientai, taip pat – po suicidinio mėginimo, ar įvertinus, kad suicido rizika - aukšta, stacionarizuojami į stebėjimo palatą, o, būklei pagerėjus, yra perkeliami į kitas skyriaus palatas ir kitus skyrius.

Pacientus gydo skyriaus gydytojas psichiatras. Per tris dienas pacientui atliekami reikalingi tyrimai, jei reikia- konsultuojamas specialistų, ir nustatoma klinikinė diagnozė. Jei gydymas trunka ilgiau, nei 30 dienų, nukreipiamas į GKK.

Jei pacientas nesutinka gydytis stacionare, o dėl psichikos būklės yra pavojingas sau arba aplinkiniams, arba yra neveiksnus, jo priverstinį gydymą ir trukmę skiria teismas, bet ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo hospitalizavimo pradžios.

Vertingi pacientų daiktai ar pinigai gali būti saugomi vyr. slaugytojos seife.

Naudojimasis įrenginiais, turinčiais vaizdo ir garso įrašymo funkciją ribojamas pacientams, gydomiems stebėjimo palatoje.

Abiejų poskyrių stebėjimo palatose bei koridoriuose vykdomas vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti asmenų sveikatą ir gyvybę. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų nuo užfiksavimo, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, padaryta nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai. Tuo atveju yra vadovaujamasi asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2015-12-17 direktoriaus įsakymu Nr. TO-91.

Skyrius dirba komandinio darbo principu. Kiekvieno paciento diagnostines, gydymo, socialines – reabilitacines problemas sprendžia skyriaus vedėjas, gydantis gydytojas, psichologas, slaugytojas, socialinis darbuotojas ir psichosocialinės reabilitacijos specialistas – užimtumo terapeutas, ergoterapeutas. Kiekvienos darbo dienos pradžioje komanda aptaria iškilusias problemas pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos procese.

Skyriaus bendri susirinkimai vyksta vieną kartą per mėnesį, o esant reikalui – ir dažniau.

Du kartus per mėnesį vyksta skyriaus bendra vizitacija su administracijos atstovu (pavaduotoja medicinai).

Esant diagnostiniam būtinumui, organizuojamos Vilniaus Universiteto psichiatrijos klinikos darbuotojo konsultacijos.


Skyriaus darbuotojai
  • Skyriaus vedėjas - gydytojas psichatras LAURYNAS BUKELSKIS

Pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. (8 5) 231 37 46)

  • Vedėjo pavaduotoja - gydytoja psichiatrė JOVITA GURECKYTĖ
Pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. (8 5) 204 35 74)
  • Vyrų poskyrio pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. (8 5) 204 35 75)

Gydytojai psichiatrai  GEDIMINAS ČERŠKUS ir JŪRATĖ ZIMKIENĖ

  • Moterų poskyrio pacientų gimines priima darbo dienomis 11.30 – 12.30 (tel. (8 5) 204 35 70)

Gydytojai psichiatrai  RŪTA AVIŽONIENĖ ir SANDRA ŠIMKŪNAITĖ

 

Vyresnioji slaugos administratorė LORETA STALNIONIENĖ

Tel. (8 5) 261 96 77

Poskyripo slaugos koordinatorius RAIMONDA STADALNYKIENĖ

Tel. (8 5) 262 47 93

 

  • Skyriuje konsultuoja:
  • Gydytoja terapeutė 

Pacientus konsultuoja darbo dienomis

  • Gydytoja neurologė 

Pacientus konsultuoja pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais

  • Gydytoja okulistė 

Pacientus konsultuoja antradieniais ir ketvirtadieniais

  • Psichologė 

Pacientus konsultuoja darbo dienomis

  • Socialinės darbuotojos DALIA GRYBAUSKIENĖ ir OSVALDA MERKYTĖ

Skyriuje taip pat dirba 14 psichikos sveikatos slaugytojų, 6 budintys psichikos sveikatos slaugytojai, 1 ergoterapeutas, 2 ūkio reikalų tvarkytojai, 20 slaugytojų padėjėjų, 5 pagalbiniai medicinos darbuotojai, 2 valytojos, 4 maisto išdavėjai.

 
Dienotvarkė

Valanda

Veikla

6.30 – 8.00

Kėlimasis, temperatūros matavimas, laboratorinių bandinių ėmimas,  rytinis tualetas

8.00 – 8.25

Skyriaus darbuotojų pasitarimas

8.00 – 8.30

Pusryčiai

8.30 – 9.00

Rytiniai paskyrimai

9.30 – 11.00

Bendra skyriaus vizitacija pirmadieniais (Pastaba: penktadieniais vizitacija Moterų poskyryje vyksta 8.30 – 10.00, Vyrų poskyryje – 10.00 – 11.00)

9.00 - 11.00 ir 13.30 – 15.30

Skyriaus pacientų užimtumo terapija (9.00- 11.00 – Moterų poskyryje, 13.30 – 15.30 – Vyrų poskyryje)

9.30 – 12.30

Psichosocialinė reabilitacija pagal atskirą grafiką

10.00 – 12.00

Gydytojų specialistų konsultacijos

11.30 – 12.30

Skyriaus vedėjo ir gydytojų konsultacijos pacientų artimiesiems

11.00 – 13.00

Pacientų išrašymas į namus, dokumentų tvarkymas, perkėlimas į kitus skyrius ir gydymo palatas

11.00 – 12.30

Pacientų su 3 dienotvarkės režimu laisvas pasivaikščiojimas ir su 2 dienotvarke – pasivaikščiojimas lydint slaugytojai ar slaugytojo padėjėjai

12.30 - 13.00

Pietūs

13.00 – 13.30

Pietiniai paskyrimai

13.30 – 17.00

Poilsis

15.00 – 19.00

Pacientų su 3 dienotvarkės režimu laisvas pasivaikščiojimas

17.30 – 18.00

Vakarienė

18.00 – 18.30

Vakariniai paskyrimai

17.00 – 19.00

Pacientų lankymas darbo dienomis (išeiginėmis ir poilsio dienomis nuo 11.00 – 13.00 ir 15.00 – 19.00)

19.00 – 21.00

Budinčio gydytojo vizitacija

20.00 – 20.30

Naktipiečiai

20.30 – 21.00

Naktiniai paskyrimai

21.00 – 22.00

Pasiruošimas miegui

 

Paskutinį kartą redaguota 2021-08-11