Duomenų sauga

Informacija apie duomenų saugumą

 
Jūsų duomenų valdytojas Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras (Vasaros g. 5 10309 Vilnius, įstaigos kodas 224244940, tel. (8 5) 262 55 69, el. paštas info@vasaros.lt).
 
Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras (toliau - Centras) asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre direktoriaus 2019-06-03 įsakymu Nr. TO-50 yra patvirtintas, "Duomenų subjektų įgyvendinimo aprašas" .
 
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre direktoriaus 2020-07-29 įsakymu Nr. TO-121 yra patvirtintos, "Viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės" .

Atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytas sąlygas, pacientas turi teisę:

  • prašyti, kad Centras leistų susipažinti su jo asmens duomenimis (forma;
  • reikalauti, kad Centras ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis (forma;
  • reikalauti ištrinti asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (forma.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Informuojame, kad pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt

Kilus klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis  adresu Vasaros g. 5, Vilnius 10309, telefonu (8 5) 215 38 61, el. paštas duomenu.sauga@vasaros.lt

 

Internetinės svetainės privatumo ir slapukų politika

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-19, 07:58