Ribinių būsenų skyrius

Bendras skyriaus tel. Nr. (8 5) 204 35 32
Skyriaus vedėjo tel. Nr. (8 5) 204 35 31

Skyriuje teikiamos suaugusių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos. Skyrius unikalus savo istorija, metodikomis, turi ilgametes tradicijas. Greta medikamentinio gydymo taikoma intensyvi psichoterapija, orientuota į atskirų psichikos procesų aktyvaciją (pojūčių, jausmų, emocijų, potraukių, atminties, mąstymo, valios, gebėjimų, pasitikėjimo, tikėjimo, meilės, dvasingumo, kūrybiškumo) ir į asmenybę kaip į visumą, tarpasmeninius procesus, socialinius santykius.

RIBINIu_BuSENu_DIENOS_STACIONARAS_(1)-d1054dd89410682961c1bfaed6180429.jpg

Skyriaus vedėjas – gydytojas psichiatras-psichoterapeutas Aleksandras Alekseičikas Kirinovas

RIBINIu_BuSENu_DIENOS_STACIONARO_VEDeJAS-065dc8ca371495340c766a61e55f4afc.jpg

Terapija tampa intensyvi ne tik dėl savo taikomų intervencijų įvairovės, bet ir dėl pacientų, turinčių įvairių psichikos sutrikimų, interakcijų. Ypatingai svarbi tampa terapinė bendruomenė. Atsiranda galimybė atsitraukti nuo įprastų elgsenos modelių. Paciento psichinė būklė daugiau vertinama ne kaip simptomų rinkinys ar atskira diagnozė, bet kaip paciento būsena, kurioje jis gyvena ir patiria įvairius jausmas. Labiausiai kreipiamas dėmesys į asmens funkcionavimo gerinimą ir į psichinę sveikatą kaip į visumą. Ypatingai sunkių liguistų būsenų metu, kai asmenybė nebegali funkcionuoti kaip visuma, pasak ilgamečio skyriaus vedėjo psichiatro, psichoterapeuto Aleksandro Alekseičiko Kirinovo, labai svarbu remtis į asmeninį dvasingumą, tikėjimą ir viltį. Tai padeda integruotis asmenybei kaip visumai.
Skyriuje daug metodikos remiasi egzistencine psichoterapija, greta taikomi psichodinaminiai metodai ir intervencijos. Pacientai privalo laikytis skyriaus taisyklių ir su jomis supažindinami pasirašytinai.

Skyriaus organizacinė struktūra ir darbo tvarka

Ribinių būsenų dienos stacionaro skyrius teikia planines antrinio lygio psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas. Skyriuje yra 15 dienos stacionaro vietų. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojai psichiatrai-psichoterapeutai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojai, socialinis darbuotojas. Pacientų būklė, gydymo rezultatai ir tolesnė gydymo taktika aptariama specialistų komandos susirinkimuose.

Pagal poreikį pacientai konsultuojami gydytojų specialistų (terapeuto, neurologo, oftalmologo). Gydytojo psichiatro skyrimu gali būti atliekamas psichologinis vertinimas.

Pacientai priimami planine tvarka su gydytojo psichiatro, šeimos gydytojo siuntimu ar po stacionarinio gydymo kituose VšĮ VmPSC skyriuose, kai nestebima kontraindikacijų gydymui Psichiatrijos dienos stacionare. Pacientų registraciją ir laukimo eilių valdymą vykdo skyriaus vyr. slaugos administratorė.

Į Ribinių būsenų dienos stacionaro skyrių pacientai stacionarizuojami kai:

  • psichikos būklė negerėja arba blogėja ir reikalingas didesnio intensyvumo gydymas ir stebėjimas nei ambulatorinis gydymas ir pacientas siunčiamas Ribinių būsenų dienos stacionaro paslaugoms;
  • būtina stacionarinį gydymą laipsniškai pakeisti ambulatoriniu, reikalingas tęstinis kompleksinis psichiatrinis gydymas ir readaptacija po gydymo stacionare;
  • asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje ar visuomenėje) iš dalies sutrikusi, bet asmuo išlieka pakankamai socialiai adaptuotas ir motyvuotas gydymui, kad galėtų visavertiškai dalyvauti psichiatrijos dienos stacionaro gydyme.


Ribinių būsenų dienos stacionaro paslaugos neteikiamos:

  • esant psichomotoriniam sujaudinimui ar agresyviam elgesiui savo ar aplinkinių atžvilgiu;
  • esant aukštai suicido rizikai (suicidinės tendencijos dabartiniu periodu ir esant pakartojimo grėsmei). Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos asmeniui, patyrusiam savižudybės grėsmę, teikiamos tik tada, kai nėra poreikio hospitalizuoti stacionare;
  • esant kognityviniam deficitui, nesuderinamu su dienos stacionaro paslaugos teikimu ir dienotvarkės laikymuisi;
  • esant priklausomybių patologijai, kai yra aktyvus psichoaktyvių medžiagų vartojimas;
  • esant ūmiai psichozinei simptomatikai, ryškiems mąstymo, elgesio sutrikimams;
  • kai pacientas negeba arba nesutinka laikytis susitarimų, būtinų taikant Ribinių būsenų dienos stacionaro metodus (konfidencialumo, punktualumo, drausmės ar kt.), yra nemotyvuotas ir atsisako sudaryto individualaus gydymo plano.

Ribinių būsenų dienos stacionaro paslaugos pacientui teikiamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, priklausomai nuo paciento sveikatos būklės, atsižvelgus į individualų gydymo planą. Individualus gydymo planas sudaromas pirmo apsilankymo metu ir peržiūrimas ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Gydymo trukmė – 30 apsilankymų.

Ribinių būsenų dienos stacionare taikomų intervencijų grafikas pateikiamas priede Nr. 1.

Pacientai privalo laikytis skyriaus taisyklių ir su jomis supažindinami pasirašytinai. Ribinių būsenų skyriaus taisyklės pateikiamos priede Nr. 2.

 
Ribinių būsenų skyriaus komandą sudaro

Pareigos 

Vardas/pavardė

Lankytojus priima 

Telefono Nr.

Skyriaus vedėjas, gydytojas psichiatras,
psichoterapeutas

Aleksandras Alekseičikas Kirinovas

11.00–12.00val.
iš anksto suderinus susitikimą

8 (5) 204 35 31

Gydytojas psichiatras, psichoterapeutas

Kazys Remeikis 

9.00–12.00val.
iš anksto suderinus susitikimą

8 (5) 204 35 32

Klinikinis psichologas 

Andrius Jančiauskas

Pirmadieniais, ketvirtadieniais  iš anksto suderinus susitikimą

 

Klinikinis psichologas

Gintarė Karalienė 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais iš anksto suderinus susitikimą

 

Vyr. slaugos administratorė 

Tarutė Pilkauskienė

iš anksto suderinus susitikimą

8 (5) 204 35 32